Regler

Her finner du

 • Treningsreglement for agility i Stovner Hundeklubb
 • Regler for lag i agility i Stovner Hundeklubb
 • Regler for plassering på treningspartier
 • NKKs Agilityregler (lenke til siste versjon: https://www.nkk.no/getfile.php/132440338-1639035662/Dokumenter/Aktiviteter/Agility/Agilityregler%20-%20gjeldende%20fra%202022.pdf)
 • Regler for Hederspriser i agility i Stovner Hundeklubb

Treningsreglement for agility i Stovner Hundeklubb

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 05.12.2016, med virkning fra 01.01.2017.

All trening skjer på eget ansvar. Stovner Hundeklubb påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere/andre personer eller private eiendeler/materiell. Man er forpliktet til å stille opp på dugnader i henhold til lister fra Agilitykomiteen, og også ellers bidra på andre aktiviteter i størst mulig grad.

For å delta på partitrening eller på fritrening i SH, kan ekvipasjen ikke stille i lagkonkurranse i agility for en annen klubb, hunde-/rase-/aktivitetsklubb.

Ta hensyn til andre hunder. Alle hunder som ikke er i banen, skal være i bånd på treningsområdet.

 • Hvis hunden bjeffer når den står oppstallet, må hundeeier selv ta de nødvendige forhåndsregler slik at dette ikke skjer.
 • Tisper med løpetid skal ta hensyn til de andre som trener. De skal bruke bukse de dagene de blør.
 • Fører må ha kontroll på sin hund både i og utenfor banen.

NB! Husk at alle hundeførere under 18 år til enhver tid må ha med en foresatt på trening. Dette gjelder både fritrening og partitrening.

HELSESTATUS

Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund.

Laveste alder på hund ved partitrening og fritrening er 12 mnd. for hunder i klasse large, og 9 mnd. for small og medium. Agilitykomiteen kan arrangere kurs for valper fra 6 måneders alder til de er gamle nok til å gå inn på partitrening, eller de oppnår gjeldende alder for fritrening.

Hund skal ikke delta på parti- eller fritreninger dersom:

 • Den er syk
 • Den har utøy
 • Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager etter siste paring)
 • Har valper under 8 uker

UTLÅN AV HINDRE

Alle agilityhindre tilhører SH. Hindrene skal ikke flyttes fra de til enhver tid gjeldende treningsområder. Agilitykomiteen kan ved søknad låne/leie ut hindre.

Elektronisk utstyr: Instruktørene som har partitrening kan benytte klubbens elektroniske utstyr. Dette utstyret skal kun brukes på partitreningene. Kvitteringsliste skal benyttes ved utlån. Agilitykomiteen kan ved søknad låne/leie ut elektronisk materiell.

TRENINGSPERIODER

Treningsperiode følger semesterinndeling: periode 1 er 1. januar – 30. juni, periode 2 er 1. juli – 31. desember.

TRENINGSNIVÅER – PARTITRENING MED INSTRUKTØR

Forutsetning for trening i SH er medlemskap i klubben og at medlemskontingent og treningsavgift er betalt. Alle agilitytreninger ledes av minst en instruktør og førerne skal rette seg etter instruktørens anvisninger.

En fører kan i utgangspunktet kun delta på ett og samme treningsparti med én hund. Dersom det av forskjellige årsaker er ønskelig å gå med hund nr 2 i tillegg, må man melde sitt ønske inn for agilitykomiteen. Agilitykomiteen tar opp dette med instruktøren for vedkommende parti, og meddeler deretter resultatet til hundefører.

Dersom antallet ekvipasjer på de enkelte treningspartier er lavt, kan partier innen samme nivå slås sammen. En instruktør bør ikke ha flere enn 12 ekvipasjer på partiet. Unntaksvis kan instruktøren godkjenne og ta inn maks 3 ekvipasjer til ved mangel på instruktører.

INTRODUKSJONSKURS/NYBEGYNNEKURS

Dette arrangeres normalt over en helg to ganger i året (vår og høst) – med 5 oppfølgingskvelder i etterkant av helgen. Deltagende hunder skal være minimum 9 måneder for small og medium (under 43 cm) og 12 måneder for large (f.o.m. 43 cm). Minimumskrav for deltagelse er at ekvipasjen (hund og fører sammen) har gjennomgått bronsemerkekurs i lydighet eller tilsvarende.

FRITRENING

SH ønsker at alle medlemmer som trener agility primært skal trene på treningspartier, helst supplert med egentrening på fritreningstid. Dette fordi klubben ønsker en helhetlig oppfølging av ekvipasjen og en opplæring gjennom ferdigheter som ekvipasjene får ved deltakelse på de forskjellige treningspartier. Dette skaper også grunnlag for de sosiale grunnpilarer som trengs for å drive en hundeklubb. Fritrening er treningstid som er avsatt for klubbens medlemmer.

For å kunne delta på fritrening, skal ekvipasjen ha trent minst 4 ganger på partitrening.

Søknad om fritrening

Fritreningen er et supplement til partitreningen, men pga. forskjellige behov har man valgt også å kunne godkjenne fritrening uten partitrening. Alle som kun vil delta på fritrening skal søke Agilitykomiteen om dette. Søknad om fritrening skal sendes til komiteen og betalingen skal være i orden før fritreningen kan starte. Agilitykomiteen har rett til å innvilge eller avslå søknaden. Avslag skal begrunnes.

Regler for fritrening

De som fritrener skal dele på plass og hinderkombinasjoner når andre kommer for å trene. Alle skal hjelpe til med bygging og rydding.
Fritreningens utfordringer er at den setter store krav til deltakernes oppførsel i forhold til å være inkluderende og å vise en god egen etikk både når det gjelder behandling av hund og av andre klubbmedlemmer.

Treningsområdet deles i to ved behov, med hel bane på den ene og mindre kombinasjoner på den andre halvdelen.

Tider for fritrening

Det er i utgangspunktet åpent for fritrening alle dager i uken når det ikke er partitrening eller kurs. Agilitykomiteen kan sette av tid for spesielle grupper. Tilgjengeligheten for fritrening kan imidlertid variere avhengig av hvor treningen holdes (steds- og årstidsavhengig).

Fritrening av ny hund/valp

Hundeførere kan søke Agilitykomiteen om å delta på fritrening der man avviker fra reglene til alder på hund og forkunnskaper. Kravet er at fører er utdannet NKK Trinn 1-instruktør og er aktiv agilityinstruktør i SH, eller fører har konkurrert aktivt i agility i minst 4 år og har trent opp minst en hund som har oppnådd 1. premie i klasse 3 agility og hopp. Det settes her en aldersgrense på hund til 8 mnd. for large og 6 mnd. for small og medium.

GJESTETRENING

Medlemmer tillates å ha med gjest på fritrening max 3 ganger pr år. Medlemmet skal søke om dette til vedkommende gren på forhånd, og avgiften (kr. 200 pr. gang) skal innbetales på forskudd.

Det er en selvfølge at medlem som har med seg gjest på trening selv er tilstede under besøket. Hvis gjestetreningen blir for hyppig (mer enn 2-3 besøk), må gjesten melde seg inn i SH og betale treningslisens på linje med andre. Gjesten må minimum ha nybegynnerkurs eller tilsvarende kunnskaper.

Regler for agilitylag i Stovner Hundeklubb

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 05.12.2016, med virkning fra 01.01.2017.

PÅMELDING AV LAG
Det meldes på det antall lag som vi er i stand til å stille opp. Påmelding er bindende.

Det betyr:

 • Det meldes på ett lag dersom det er 3-6 ekvipasjer som har meldt sin interesse, og det meldes på to lag hvis det er fra 7-10 ekvipasjer.
 • Det skal med andre ord være maks 1 lag som bare har 3 ekvipasjer.
 • Hvis 3 personer står på laglista skal det meldes på et lag.

Lagledere må sette seg opp på laglistene, på lik linje med de andre som skal gå lag.

BETALING AV LAG

Laglederne melder på lag og betaler lagene fra en lagkonto, det er en lagkonto for hver størrelseskategori. Laglederne sørger for at deltagerne betaler inn til denne kontoen, og fører regnskap for den enkeltes bruk av penger.

Beløpet som den enkelte betaler, er den totale lagprisen for alle lagene i denne størrelsen, dividert på antall deltagere. Har vi to lag og 7 deltagere, betaler alle like mye, uansett om de går på 3-manns lag eller 4-manns lag.

Laglederene kan kreve å få forskuddbetalt før utøveren får lov til å gå på lag.

REGLER FOR TREKKING AV LAG

En person som har meldt sin interesse for å gå lag, men ikke møter opp eller trekker seg på stedet, skal betale for hele laget dersom laget må trekkes. Hvis det er flere som trekker seg skal de dele på utgiften for hele laget.
Dersom hund er syk / skadet slik at vi må trekke et lag, skal føreren sende veterinærattest slik at vi kan få igjen pengene for laget om vi må trekke det, eller finne en erstatning til plassen på laget. Gi beskjed så snart som mulig til lagleder slik at man får tid til å løse det på best mulig måte.

LAGUTTAK TIL NM

Hvordan dette uttaket gjøres og hva som vektlegges er:

 • Lagleder holder oversikt over kvalifiseringer til lag-NM, basert på NKKs regler for dette.
 • Kvalifisering av den enkelte gjøres ved å sette inn enkeltpersoner på førstelaget sammen med 2 eller 3 îsikreî som kan hjelpe laget til et godt resultat og en god plassering, samtidig som den ene blir kvalifisert.
 • Lagleder holder oversikt over feilpoeng for den enkelte deltager for alle løp, og status som kvalifisert til NM (ingen napp, ett napp, ferdig kvalifisert).
 • Det er ikke lov å diske seg med vilje og dette kan få konsekvenser for framtidig lagdeltagelse. Unntaket er hvis laget allerede har disket og man har avtalt med lagleder på forhånd. Vær oppmerksom på at dette kan slå negativt ut på din statistikk.
 • Ved laguttaket legges det vekt på antall feilfrie løp, feilpoeng i snitt og diskprosent. Lagleder kan utvise skjønn v/laguttaket. Laguttaket baserer seg på hele kvalifiseringsperioden. Det er de 6 beste løpene som teller hvorav minimum 3 løp må være fra de siste 8 mnd.
 • Laglederne møtes rett før påmelding til NM med forslag til ferdig oppsatte lag, og for event. å rådføre seg om tvilstilfeller.
 • Agilitykomiteen skal godkjenne NM-uttaket fra laglederene før det offentligjøres. Klagefrist på NM-uttaket er 5 dager etter at laget er offentligjort.

Når man går lag støtter man laget sitt og stiller opp til premieutdeling

Regler for plassering på treningspartier

i Stovner Hundeklubb

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 05.12.2016, med virkning fra 01.01.2017.

GENERELT

Partiene fylles opp fra Parti 3 Elite og nedover. Dette for å sikre fleksibilitet i forhold til inntak av nybegynnere fra kurs, og at man ikke risikerer å ha partier med uhensiktsmessig få/mange deltagere. Det skal være maksimalt 15 ekvipasjer på partier med 1 instruktør. Utover dette settes det opp venteliste per parti. Antallsbegrensningen gjelder for alle partier, med unntak av Parti 3 Elite.

Partiene justeres 2 ganger i året, 1.01. og 1.07. Resultatenes poengsum beregnes ut fra sum feil+plassering. Ved lik poengsum teller laveste poengsum for beste resultat i AG+Hopp, deretter for de 2 nestbeste resultatene osv. Det er fullt mulig å hoppe over et eller flere nivåer, om ekvipasjen har resultater som tilsier dette.

Det er mulig å bytte parti til et lavere nivå dersom oppsatt treningstidspunkt ikke passer.

For å delta på partitrening og/eller fritrening i SH, kan ekvipasjen ikke stille i lagkonkurranse i agility for en annen klubb, hunde-/rase-/aktivitetsklubb.

Fravær skal meldes til en av instruktørene på partiet. Ved flere enn 3 fravær uten at det er gitt beskjed, kan ekvipasjen miste plassen på partiet. Ved forventet fravær i mer enn 6 uker, må instruktør varsles så snart som mulig. Ved innvilget permisjon og allerede innbetalt treningsavgift, opprettholdes en sikker plass til neste partideling, dog er da «opprykk» avhengig av om treningen har vart lenge nok i inneværende periode til at ekvipasjen kan vurderes. Ved permisjon uten betaling, mister en sin partiplass.

Dispensasjon fra partiplasseringsreglene kan kun gis til klubbens instruktører, og kun mens de instruerer.

Inntak av nye ekvipasjer i løpet av en periode/semester

Nye ekvipasjer i klubben, som har trent tidligere andre steder, plasseres på et parti på et lavere nivå enn det de er kvalifisert for. Neste semester vurderes de etter samme regler som alle medlemmer i SH. Fritrening teller ikke i denne sammenheng.

Betaling

Treningsavgiften forfaller 1. januar og 1. juli. Treningsavgiften skal være betalt før man kan starte å trene. For nye medlemmer som starter trening etter 1. april eller 1. oktober betales halv avgift. Det samme gjelder for for medlemmer med ny hund som allerede har betalt treningsavgift for en annen hund for semesteret. Dette gjelder også som tilbud etter gjennomført introduksjonskurs. Medlemskap må bekreftes.

OM DE ENKELTE PARTIENE

Agiliytkomiteen kan justere antall hunder på de enkelte partiene for å gi alle i klubben best mulig treninger.

PARTI 3 ELITE

Elitepartiet skal bestå av de 15 klasse 3 utøverne med best resultater i konkurranser. Dette avgjøres ved  å vurdere de 5 beste resultater i hopp og 5 beste resultater i agility. Kvalifiseringsperiodene er 1.07.-1.12. for første halvår, og fra 2.12-30.06. for andre halvår. Partiet skal bestå av 15 ekvipasjer. Det forventes kontinuitet i oppmøtene. AK, i samråd med instruktør, vil vurdere enkeltekvipasjer med høyt fravær. For å delta på Parti 3 Elite- forplikter fører seg til å stille seg til disposisjon for SH i lagkonkurranser på de stevner han/hun deltar på.

PARTI 3

Forbeholdt klasse 3 utøvere i hopp og ag. Ved ledige plasser; utøvere som er i klasse 3 i den ene gren og klasse 2 i den andre. Deretter klasse 2 utøvere. Ekvipasjene prioriteres etter antall napp. For å delta på Parti 3 forplikter fører seg til å stille seg til disposisjon for SHi lagkonkurranser på de stevner han/hun deltar på.

PARTI 2

Forbeholdt klasse 2 utøvere i hopp og ag. Ved ledige plasser; utøvere som er i klasse 2 i den ene gren og klasse 1 i den andre. Deretter klasse 1 utøvere. Ekvipasjene prioriteres etter antall napp.

PARTI 1

Forbeholdt klasse 1 utøvere i hopp og ag. Ved ledige plasser utøvere som har bestått bronsemerkeprøven.

NYBEGYNNERPARTI

For ekvipasjer som har fullført introduksjonskurs, eller på annen måte har tilegnet seg tilsvarende ferdigheter. De som har gjennomført nybegynnerkurs i regi av SH prioriteres.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hederspriser i agility

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 05.12.2016, med virkning fra 01.01.2017.

Stovner Hundeklubb har opprettet noen spesielle utmerkelser for å oppmuntre utøverne litt ekstra Vi har følgende utmerkelser – utøverne må selv gi beskjed til agilitykomiteen for å bli tildelt utmerkelsene. Det forutsettes at ekvipasjen stiller/går for Stovner Hundeklubb på lagkonkurranser hele året.

 • CHAMPIONAT-PRISENDeles ut til alle som oppnår tittelen Norsk Agility Championat (NAgCh) eller Norsk Hopp Championat (NHCh) i løpet av siste kalenderår. For oppnåelse av SHs championatpriser kreves ikke eksteriørpremiering.
 • BESTEMANNSPREMIENPrisen går til den ekvipasjen som i løpet av et kalenderår har høyest poengsum i klasse 3 (5 tellende stevner). Det deles ut en bestemannspremie i hver størrelse: small, medium og large.
 • HINDERPRISENHinderprisen settes opp på 4 på forhånd utplukkete stevner i løpet av et kalenderår (2 i AG og 2 i hopp), og vinnes av den beste ekvipasjen fra SH uansett klasse. En ekvipasje kan kun vinne den 1 gang i løpet av året (uansett klasse).

BESTEMANNSPREMIEN AGILITYPrisen går til den ekvipasjen som i løpet av et kalenderår har høyest poengsum i offisielle klasser (agility og hopp), nivå klasse 3. Det deles ut en pris i hver størrelse, small, medium og large. Poengsum beregnes slik:

De 5 beste resultatene i agility og de 5 beste resultatene i hopp legges sammen.
1.plass = 25 poeng, 2.plass = 20 poeng, 3.plass = 15 poeng, 4. plass = 10 poeng, 5.plass = 8 poeng, 6. plass = 6 poeng, 7. plass = 4 poeng, 8. plass = 3 poeng, 9.plass = 2 poeng, 10. plass = 1 poeng.
Det gis 5 bonuspoeng i tillegg for feilfritt løp (0 feilpoeng).

Bare norske stevner teller. Står flere ekvipasjer likt, vinner den med fleste førsteplasser. Er det fortsatt likhet, teller antall andreplasser osv. Er det fortsatt likt, teller vårt eget klubbmesterskap (internstevne).

© 2021 Stovner Hundeklubb. Built using WordPress and Mesmerize Theme.

Her finner du

*  Treningsreglement for agility i Stovner Hundeklubb
*  Regler for plassering på treningspartier
*  Regler for lag i agility i Stovner Hundeklubb
*  Regler for Hederspriser i agility i Stovner Hundeklubb
NKKs Agilityregler (lenke til siste versjon)
Vi minner også om klubbens generelle «Regler og retningslinjer»

Treningsreglement for agility i Stovner Hundeklubb

Vedtatt 05.12.2016, med virkning fra 01.01.2017. Justert i møte i agilitykomiten 17.12.2020.

Generelt
All trening skjer på eget ansvar. Stovner Hundeklubb påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere/andre personer eller private eiendeler/materiell. Man er forpliktet til å stille opp på dugnader i henhold til lister fra Agilitykomiteen, og også ellers bidra på andre aktiviteter i størst mulig grad.

For å delta på partitrening eller på fritrening i SH, kan ekvipasjen ikke stille i lagkonkurranse i agility for en annen klubb, hunde-/rase-/aktivitetsklubb.

Ta hensyn til andre hunder. Alle hunder som ikke er i banen, skal være i bånd på treningsområdet.
•   Hvis hunden bjeffer når den står oppstallet, må hundeeier selv ta de nødvendige forhåndsregler slik at dette ikke skjer.
•   Tisper med løpetid skal ta hensyn til de andre som trener. De skal bruke bukse de dagene de blør.
•   Fører må ha kontroll på sin hund både i og utenfor banen.

NB! Alle hundeførere under 18 år skal til enhver tid ha med en foresatt på trening. Dette gjelder både fritrening og partitrening.

Helsesatus
Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund.
Laveste alder på hund ved partitrening og fritrening er 12 mnd. for hunder i klasse large, og 9 mnd. for small og medium. Agilitykomiteen kan arrangere kurs for valper fra 6 måneders alder til de er gamle nok til å gå inn på partitrening, eller de oppnår gjeldende alder for fritrening.

Hund skal ikke delta på parti- eller fritreninger dersom:
•   Den er syk
•   Den har utøy
•   Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager etter siste paring)
•   Har valper under 8 uker

Utlån av hindre
Alle agilityhindre tilhører SH. Hindrene skal ikke flyttes fra de til enhver tid gjeldende treningsområder. Agilitykomiteen kan ved søknad låne/leie ut hindre.
Elektronisk utstyr: Instruktørene som har partitrening kan benytte klubbens elektroniske utstyr. Dette utstyret skal kun brukes på partitreningene. Agilitykomiteen kan ved søknad låne/leie ut elektronisk materiell.

Treningsperioder
Treningsperiode følger semesterinndeling: periode 1 er 1. januar – 30. juni, periode 2 er 1. juli – 31. desember.

Introduksjonskurs/nybegynnerkurs
Dette arrangeres normalt over en helg to ganger i året (vår og høst) – med 3-5 oppfølgingskvelder i etterkant av helgen. Oppfølgingskveldene kan arrangeres som separate kurs. Deltagende hunder skal være minimum 9 måneder for small og medium (under 43 cm) og 12 måneder for large (f.o.m. 43 cm). Minimumskrav for deltagelse er at ekvipasjen (hund og fører sammen) har gjennomgått bronsemerkekurs i lydighet eller tilsvarende.

Fritrening
SH ønsker at alle medlemmer som trener agility primært skal trene på treningspartier, helst supplert med egentrening på fritreningstid. Dette fordi klubben ønsker en helhetlig oppfølging av ekvipasjen og en opplæring gjennom ferdigheter som ekvipasjene får ved deltakelse på de forskjellige treningspartier. Dette skaper også grunnlag for de sosiale grunnpilarer som trengs for å drive en hundeklubb. Fritrening er treningstid som er avsatt for klubbens medlemmer.
For å kunne delta på fritrening, skal ekvipasjen ha trent minst 4 ganger på partitrening.

Søknad om fritrening
Fritreningen er et supplement til partitreningen, men pga. forskjellige behov har man valgt også å kunne godkjenne fritrening uten partitrening. Alle som kun vil delta på fritrening skal søke Agilitykomiteen om dette. Søknad om fritrening skal sendes til komiteen og betalingen skal være i orden før fritreningen kan starte. Agilitykomiteen har rett til å innvilge eller avslå søknaden. Avslag skal begrunnes.

Regler for fritrening
De som fritrener skal dele på plass og hinderkombinasjoner når andre kommer for å trene. Alle skal hjelpe til med bygging og rydding.
Fritreningens utfordringer er at den setter store krav til deltakernes oppførsel i forhold til å være inkluderende og å vise en god egen etikk både når det gjelder behandling av hund og av andre klubbmedlemmer.
Treningsområdet deles i to ved behov, med hel bane på den ene og mindre kombinasjoner på den andre halvdelen.

Tider for fritrening
Det er i utgangspunktet åpent for fritrening alle dager i uken når det ikke er partitrening eller kurs. Agilitykomiteen kan sette av tid for spesielle grupper. Tilgjengeligheten for fritrening kan imidlertid variere avhengig av hvor treningen holdes (steds- og årstidsavhengig).

Fritrening av ny hund/valp
Hundeførere kan søke Agilitykomiteen om å delta på fritrening der man avviker fra reglene til alder på hund og forkunnskaper. Kravet er at fører er utdannet NKK Trinn 1-instruktør og er aktiv agilityinstruktør i SH, eller fører har konkurrert aktivt i agility i minst 4 år og har trent opp minst en hund som har oppnådd 1. premie i klasse 3 agility og hopp. Det settes her en aldersgrense på hund til 8 mnd. for large og 6 mnd. for small og medium.

Gjestetrening
Se Info fra styret  Regler og retningslinjer [Legge inn lenke til dette]
Gjesten må tilfredsstille de krav Stovner Hundeklubb har for fritrening i agility.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Regler for plassering på treningspartier

rere kan søke Agilitykomiteen om å delta på fritrening der man avviker fra reglene til alder på hund og forkunnskaper. Kravet er at fø