Regler og retningslinjer Agility

Her finner du

 • Treningsreglement for agility i Stovner Hundeklubb
 • Regler for lag i agility i Stovner Hundeklubb
 • Regler for plassering på kurspartier
 • NKKs Agilityregler (lenke til siste versjon: https://www.nkk.no/getfile.php/132440338-1639035662/Dokumenter/Aktiviteter/Agility/Agilityregler%20-%20gjeldende%20fra%202022.pdf)
 • Regler for Hederspriser i agility i Stovner Hundeklubb

Treningsreglement for agility i Stovner Hundeklubb

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 27.10.2022, med virkning fra 27.10.2022.

All trening skjer på eget ansvar. Stovner Hundeklubb påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere/andre personer eller private eiendeler/materiell. Man er forpliktet til å stille opp på dugnader i henhold til lister fra Agilitykomiteen, og også ellers bidra på andre aktiviteter i størst mulig grad. Dette gjelder kurspartitrening og de som driver med kun fritrening.

For å delta på kurstpartitrening eller på fritrening i SHK, kan ekvipasjen ikke stille i offisiell lagkonkurranse i agility for en annen klubb, hunde-/rase-/aktivitetsklubb.

Ta hensyn til andre hunder. Alle hunder som ikke er i banen, skal være i bånd på treningsområdet.

 • Hvis hunden bjeffer når den står oppstallet, må hundeeier selv ta de nødvendige forhåndsregler slik at dette ikke skjer.
 • Tisper med løpetid skal ta hensyn til de andre som trener. De skal bruke bukse de dagene de blør.
 • Fører må ha kontroll på sin hund både i og utenfor banen.

NB! Husk at alle hundeførere under 18 år til enhver tid må ha med en foresatt på trening. Dette gjelder både fritrening og kurspartitrening.

HELSESTATUS

Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund. Laveste alder på hund ved kurspartitrening og fritrening er 12 mnd. for hunder i klasse large, x large og 9 mnd. for x small, small og medium. Agilitykomiteen kan arrangere kurs for valper fra 6 måneders alder til de er gamle nok til å gå inn på kurspartitrening, eller de oppnår gjeldende alder for fritrening.

Hund skal ikke delta på kursparti- eller fritreninger dersom:

 • Den er syk
 • Den har utøy
 • Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager etter siste paring)
 • Har valper under 8 uker

UTLÅN AV HINDRE

Alle agilityhindre tilhører SHK. Hindrene skal ikke flyttes fra de til enhver tid gjeldende treningsområder. Agilitykomiteen kan ved søknad låne/leie ut hindre.

Elektronisk utstyr: Instruktørene som har kurspartitrening kan benytte klubbens elektroniske utstyr. Dette utstyret skal kun brukes på kurspartitreningene. Kvitteringsliste skal benyttes ved utlån. Agilitykomiteen kan ved søknad låne/leie ut elektronisk materiell.

TRENINGSPERIODER

Treningsperiode følger semesterinndeling: periode 1 er 1. januar – 30. juni, periode 2 er 1. juli – 31. desember.

TRENINGSNIVÅER – KURSPARTITRENING MED INSTRUKTØR

Forutsetning for trening i SHK er medlemskap i klubben og at medlemskontingent og treningsavgift er betalt. Alle agilitytreninger ledes av minst en instruktør og førerne skal rette seg etter instruktørens anvisninger.

En fører kan i utgangspunktet kun delta på ett og samme kursparti med én hund. Dersom det av forskjellige årsaker er ønskelig å gå med hund nr 2 i tillegg, må man melde sitt ønske inn for agilitykomiteen. Agilitykomiteen tar opp dette med instruktøren for vedkommende parti, og meddeler deretter resultatet til hundefører. En fører kan ha maks 2 hunder på forskjellige kurspartier. Hvis man har flere hunder enn dette, må de eventuelt fritrene.

DET SKAL IKKE VÆRE ANDRE HUNDER ENN DE HUNDENE SOM HAR PLASS PÅ KURSPARTI INNE I HALLEN NÅR TRENINGEN FOREGÅR.

Hvis man ønsker plass på kurspartitrening tar man kontakt men agility komiteen. Vi har inntak 2 ganger i året. Vi tar ikke inn nye ekvipasjer midt i en periode, da settes man på venteliste. Dette fordi man ønsker kontinuitet og minst mulig endring på partiene.

INTRODUKSJONSKURS/NYBEGYNNEKURS

Dette arrangeres normalt over en helg to ganger i året (vår og høst). Deltagende hunder skal være minimum 9 måneder for small og medium (under 43 cm) og 12 måneder for large (f.o.m. 43 cm). Minimumskrav for deltagelse er at ekvipasjen (hund og fører sammen) har gjennomgått bronsemerkekurs i lydighet eller tilsvarende.

FRITRENING

SHK ønsker at alle medlemmer som trener agility primært skal trene på kurspartier, helst supplert med egentrening på fritreningstid. Dette fordi klubben ønsker en helhetlig oppfølging av ekvipasjen og en opplæring gjennom ferdigheter som ekvipasjene får ved deltakelse på de forskjellige treningspartier. Dette skaper også grunnlag for de sosiale grunnpilarer som trengs for å drive en hundeklubb. Fritrening er treningstid som er avsatt for klubbens medlemmer.

For å kunne delta på fritrening, skal ekvipasjen ha trent minst 4 ganger på kurspartitrening. Gjelder nybegynnerpartiet.

Søknad om fritrening

Fritreningen er et supplement til kurspartitreningen, men pga. forskjellige behov har man valgt også å kunne godkjenne fritrening uten kurspartitrening. Alle som kun vil delta på fritrening skal søke Agilitykomiteen om dette. Søknad om fritrening skal sendes til komiteen og betalingen skal være i orden før fritreningen kan starte. Agilitykomiteen har rett til å innvilge eller avslå søknaden. Avslag skal begrunnes.

Regler for fritrening

De som fritrener skal dele på plass og hinderkombinasjoner når andre kommer for å trene. Alle skal hjelpe til med bygging og rydding.
Fritreningens utfordringer er at den setter store krav til deltakernes oppførsel i forhold til å være inkluderende og å vise en god egen etikk både når det gjelder behandling av hund og av andre klubbmedlemmer.

Tider for fritrening

Det er i utgangspunktet åpent for fritrening alle dager i uken når det ikke er kurspartitrening eller kurs. Agilitykomiteen kan sette av tid for spesielle grupper. Tilgjengeligheten for fritrening kan imidlertid variere avhengig av hvor treningen holdes (steds- og årstidsavhengig).

Fritrening av ny hund/valp

Hundeførere kan søke Agilitykomiteen om å delta på fritrening der man avviker fra reglene til alder på hund og forkunnskaper. Kravet er at fører er utdannet NKK Trinn 1-instruktør og er aktiv agilityinstruktør i SH, eller fører har konkurrert aktivt i agility i minst 4 år og har trent opp minst en hund som har oppnådd 1. premie i klasse 3 agility og hopp. Det settes her en aldersgrense på hund til 8 mnd. for large, X large og 6 mnd. for X small, small og medium.

GJESTETRENING

Medlemmer tillates å ha med gjest på fritrening max 3 ganger pr år. Gjesten må minimum ha nybegynnerkurs eller tilsvarende kunnskaper. Medlemmet skal på forhånd søke om dette til vedkommende gren og samtidig opplyse om nivået til ekvipasjen. Avgiften (kr. 200/300 pr. gang, pr. ekvipasje, medlem/ikke medlem) skal innbetales på forskudd. Det er en selvfølge at medlem som har med seg gjest på trening selv er tilstede under besøket. Hvis gjestetreningen blir for hyppig (mer enn 2-3 besøk), må gjesten melde seg inn i SHK og betale treningslisens på linje med andre.

Gjestetrening på Kløfta kan ikke bookes i tidsrommet fredag 18.00 til søndag 20.00.

Regler for agilitylag i Stovner Hundeklubb

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 04.07.2023 med virkning fra 04.07.2023

PÅMELDING AV LAG
Det meldes på det antall lag som vi er i stand til å stille opp. Påmelding er bindende.

Det betyr:

 • Det meldes på ett lag dersom det er 3-6 ekvipasjer som har meldt sin interesse, og det meldes på to lag hvis det er fra 7-10 ekvipasjer.
 • Det skal med andre ord være maks 1 lag som bare har 3 ekvipasjer. Har vi 2 lag og 7 deltagere, betaler alle like mye, uansett om de går på 3 eller 4-manns lag.
 • Hvis 3 personer står på laglista skal det meldes på et lag.

Lagledere må sette seg opp på laglistene, på lik linje med de andre som skal gå lag.

BETALING AV LAG

Laglederne melder på lag og betaler lagene fra en lagkonto, det er en lagkonto for hver størrelseskategori. Laglederne sørger for at deltagerne betaler inn til denne kontoen, og fører regnskap for den enkeltes bruk av penger.

Laglederene kan kreve å få forskudd betalt, før utøveren får lov til å gå på lag.

Stovner Hundeklubb betaler start kontingent for klubbens lag på Norgesmesterskapet .Lagleder legger ut, og får tilbakebetalt ved innsending av kvittering til AK.

REGLER FOR TREKKING AV LAG

En person som har meldt sin interesse for å gå lag, men ikke møter opp eller trekker seg på stedet, skal betale for hele laget dersom laget må trekkes. Hvis det er flere som trekker seg skal de dele på utgiften for hele laget.
Dersom hund er syk / skadet og lagleder ikke finner en erstatning for ekvipasjen, vil det ikke bli tilbakebetalt, men resterende ekvipasjer kan stille for egen statistikk. Eventuelt vil det da kunne bli stilt to 3-manns lag, om det lar seg gjøre.

LAGUTTAK TIL NM

Hvordan dette uttaket gjøres og hva som vektlegges er:

 • Lagleder holder oversikt over kvalifiseringer til lag-NM, basert på NKK og KG’s regler for dette.
 • Kvalifisering av den enkelte gjøres ved å sette inn enkeltpersoner på førstelaget sammen med 2 eller 3 sikre, som kan hjelpe laget til et godt resultat og en god plassering, samtidig som den ene blir kvalifisert.
 • Lagleder fører statistikk for alle ekvipasjene.
 • Det er ikke lov å diske seg med vilje og dette kan få konsekvenser for framtidig lagdeltagelse. Unntaket er hvis laget allerede har disket. Vær oppmerksom på at dette kan slå negativt ut på din statistikk.
 • Ved laguttaket til NM, legges det vekt på antall feilfrie løp, feilpoeng i snitt og diskprosent, samt lagdeltagelse gjennom hele året. Ekvipasjene skal ha tellende løp både i ag og hopp. Lagleder kan utvise skjønn v/laguttaket.
 • Laglederne kan møtes i forkant av NM med forslag til ferdig oppsatte lag, og for eventuelt å rådføre seg om tvilstilfeller.
 • Agilitykomiteen skal godkjenne NM-uttaket fra laglederene før det offentligjøres. Klagefrist på NM-uttaket er 5 dager etter at laget er offentligjort.

Når man går lag støtter man laget sitt og stiller opp til premieutdeling

Regler for plassering på kurspartier

i Stovner Hundeklubb

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 27.10.2022, med virkning fra 27.10.2022

GENERELT

Partiene fylles opp fra Parti 3 Elite og nedover. Dette for å sikre fleksibilitet i forhold til inntak av nybegynnere fra kurs, og at man ikke risikerer å ha partier med uhensiktsmessig få/mange deltagere. Det skal være maksimalt 15 ekvipasjer på partier med 1 instruktør. Utover dette settes det opp venteliste per parti. Antallsbegrensningen gjelder for alle partier, med unntak av Parti 3 og Parti 3 Elite.

Partiene justeres 2 ganger i året, 1.01. og 1.07. Det er fullt mulig å hoppe over et eller flere nivåer.

Det er mulig å bytte parti til et lavere nivå dersom oppsatt treningstidspunkt ikke passer.

For å delta på kurspartitrening og/eller fritrening i SH, kan ekvipasjen ikke stille i lagkonkurranse i agility for en annen klubb, hunde-/rase-/aktivitetsklubb.

Fravær skal meldes til en av instruktørene på partiet. Ved mer enn 60% fravær, som ikke er godkjent, som ferie og sykdom kan ekvipasjen miste plassen på partiet. Ved forventet fravær i mer enn 6 uker, må instruktør varsles så snart som mulig. Ved innvilget permisjon og allerede innbetalt treningsavgift, opprettholdes en sikker plass til neste partideling, dog er da «opprykk» avhengig av om treningen har vart lenge nok i inneværende periode til at ekvipasjen kan vurderes. Ved permisjon uten betaling, mister en sin partiplass.

Dispensasjon fra partiplasseringsreglene kan kun gis til klubbens instruktører, og kun mens de instruerer.

Inntak av nye ekvipasjer i løpet av en periode/semester

Nye ekvipasjer i klubben, som har trent tidligere andre steder, plasseres på et parti på et lavere nivå enn det de er kvalifisert for. Neste semester vurderes de etter samme regler som alle medlemmer i SHK. Fritrening teller ikke i denne sammenheng.

Betaling

Treningsavgiften forfaller 1. januar og 1. juli. Treningsavgiften skal være betalt før man kan starte å trene. For nye medlemmer som starter trening etter 1. april eller 1. oktober betales halv avgift. Det samme gjelder for for medlemmer med ny hund som allerede har betalt treningsavgift for en annen hund for semesteret. Dette gjelder også som tilbud etter gjennomført introduksjonskurs. Medlemskap må bekreftes.

KURSTRENINGSPARTIER

Agiliytykomiteen kan justere antall hunder på de enkelte partiene for å gi alle i klubben best mulig treninger.

Partiene deles inn etter nivåer.

Hederspriser i agility

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 27.10.2022, med virkning fra 27.10.2022..

Stovner Hundeklubb har opprettet noen spesielle utmerkelser for å oppmuntre utøverne litt ekstra Vi har følgende utmerkelser. Det forutsettes at ekvipasjen stiller/går for Stovner Hundeklubb på lagkonkurranser hele året.

 • CHAMPIONAT-PRISEN Deles ut til alle som oppnår tittelen Norsk Agility Championat (NAgCh) eller Norsk Hopp Championat (NHCh) i løpet av siste kalenderår. For oppnåelse av SHK sine championater kreves ikke eksteriørpremiering.
 • BESTEMANNSPREMIEN Prisen går til den SHK ekvipasjen som i løpet av et kalenderår har høyest poengsum i klasse 3 (5 tellende stevner). Det deles ut en bestemannspremie i hver størrelse: x small, small, medium, large og x large.
 • HINDERPRISEN Prisen settes opp på 4 på forhånd utplukkete stevner i løpet av et kalenderår (2 i AG og 2 i hopp), og vinnes av den beste feilfrie ekvipasjen fra SHK uansett klasse. En ekvipasje kan kun vinne den 1 gang i løpet av året (uansett klasse).

BESTEMANNSPREMIEN AGILITY Prisen går til den ekvipasjen som i løpet av et kalenderår har høyest poengsum i offisielle klasser (agility og hopp), nivå klasse 3. Det deles ut en pris i hver størrelse, x small, small, medium, large og x large.

Bare norske stevner teller. Står flere ekvipasjer likt, vinner den med fleste førsteplasser. Er det fortsatt likhet, teller antall andreplasser osv. Er det fortsatt likt, teller vårt eget klubbmesterskap (internstevne).